Estatuts

TÍTOL I. DENOMINACIÓ

CAPÍTOL 1. CONSTITUCIÓ I FINS DE L’ASSOCIACIÓ

Article 1

Es constitueix l’Associació Catalana en pro de la Justícia, és una entitat sense afany de lucre que es regeix pels presents estatuts i en el que es disposa en la Llei d„Associacions de Catalunya 7/ 1997 de 18 de juny.

Article 2

L’Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar i disposar dels seus béns i cabals i dels fins que es proposa.

Article 3. ELS FINS.

 1. La realització d’activitats culturals sobre aspectes d’interès per els socis, especialment els que facin referència a l’Ordenament Jurídic vigent i les seves modificacions.
 2. Fer propostes per a la millor organització de la Justícia
 3. Donar suport i fomentar totes aquelles iniciatives particulars que es presentin i tendeixin al millor assoliment dels fins de l’Associació.
 4. Informar degudament als associats en totes aquelles qüestions legals i tècniques que puguin ser-los d’interès.
 5. Realitzar tota mena de reunions, cursos i conferències encaminades a la millor formació legal dels seus associats.
 6. Dirimir les qüestions plantejades entre els associats, sempre que aquestes es trobin dins de l’esfera d’acció de l’Associació i aquesta tingui competència per entendre-hi.
 7. Fomentar el vincle entre els socis.
 8. Establir, mantenir i fomentar contactes amb d’altres Associacions d’anàloga naturalesa i finalitat. L’Associació no perseguirà la defensa d’interessos professionals.

Article 4

El domicili de l’Associació s’estableix a 08370 Calella, Carrer Sant Jaume, 338-368, Local 13, edifici Parkinsol, Apartat de Correus, 187. El domicili social podrà ser variat per acord de l’Assemblea General. L’àmbit i extensió d’aquesta Associació serà principalment Catalunya.

CAPITOL II. DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ LLURS DRETS I OBLIGACIONS

Article 5

Podran formar part de l’Associació totes aquelles persones residents en l’àmbit territorial d’acció previst per l’Associació i que tinguin la condició de Jutge de Pau Titular, substitut o Exjutge de Pau. Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva i aquesta la resoldrà en la primera reunió que celebri. Article 6 Els drets que corresponen als membres de l’Associació són els següents:

 1. Assistir a les reunions de l’Assemblea General, amb dret a veu i vot.
 2. Elegir o ser elegit per els llocs de representació o exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que hom li confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i en les gestions, com també en els serveis i activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que es consideri que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació.
 7. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació
 8. Formar part dels grups de treball.

Article 7

Els deures dels membres de l’Associació són:

 1. Ajustar llur actuació a les normes estatutàries.
 2. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per a dur a terme aquests acords.
 3. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.
 4. Mantenir la col·laboració que calgui en interès del bon funcionament de l’Associació.

Article 8

Són causa de baixa a l’Associació:

 1. La voluntat de l’interessat mateix comunicada per escrit a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes i altres contribucions fixades per l’Assemblea General. Els socis que no satisfacin les quotes en termini establert quedaran en suspensió dels seus drets fins que no les facin efectives. Podran ser expulsats si no fan efectiu en el termini de deu dies des que siguin requerits de pagament per correu certificat.
 3. No complir les obligacions estatutàries després d’un expedient sancionador que estableix l’article 33.

TITOL II. DE L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ

CAPITOL I. DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 9.

 1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable i en igualtat absoluta.
 2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General, legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes propis de la competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els dissidents i els que, tot i ser-hi presents, s’hagin abstingut de votar.

Article 10.

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Esmentar els estatuts de l’Associació.
 2. Adoptar acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.
 3. Controlar l’activitat i gestió de la Junta Directiva.
 4. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual d’activitats.
 5. Elegir els membres de la Junta com també destituir-los i substituir-los.
 6. Establir les línies generals d’actuació que permetin a l’Associació complir els seus fins.
 7. Fixar les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer.
 8. Ser informada dels moviments d’alta i baixa dels socis.
 9. Fusionar, dissoldre i liquidar l’Associació. La relació de les facultats indicades en aquest article té caràcter merament enunciatiu i no implica cap mena de limitació, a les àmplies atribucions de l’Assemblea General.

Article 11.

 1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim, un cop a l’any, dins del primer trimestre, amb el següent ordre del dia:
  1. Lectura de la memòria de l’exercici vençut.
  2. Liquidació de comptes del passat exercici.
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, de les activitats del nou any.
  4. Pressupost del nou exercici incloent les quotes.
  5. Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva en cas que s’escaigui.
 2. L’Assemblea es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’Associació que representi, pel cap baix, un deu per cent de latotalitat. Un nombre no inferior al deu per cent dels associats poden demanar a la Junta Directiva la inclusió d’un nou punt d’ordre del dia. La proposta s’ha de presentar a secretaria en el termini de set dies naturals des que es faci la convocatòria. Ha de ser justificada i incloure els documents que calgui tenir en compte per a ser posats a disposició dels socis. Només es podrà prendre acords sobre els punts no inclosos a la convocatòria si ho decideix una majoria de les tres quartes parts dels assistents.
 3. L’acta de l’Assemblea serà aprovada dins dels trenta dies següents a la celebració amb la signatura del secretari, el president i dos socis designats expressament en aquella Assemblea, un dels quals com a mínim cal que sigui elegit entre els socis que hagin dissentit dels acords.

Article 12

 1. La convocatòria de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per escrit, els anuncis de la convocatòria es col·locaran als llocs ( a determinar) amb una anticipació de quinze dies com a mínim. En la mesura que es pugui, la convocatòria establirà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, com també l’ordre del dia. S’inclouran preceptivament les qüestions suscitades per cada grup de treball, sempre que prèviament s’hagin comunicat a la Junta Directiva.
 2. Les reunions de l’Assemblea General, les presidirà el president de l’Associació. Si es troba absent, el substituirà successivament, un dels vice-presidents o el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari aquell que ho sigui de la Junta Directiva.
 3. El secretari redactarà l’acta de cada reunió, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions. En començar cada reunió de l’Assemblea General es llegirà un resum dels acords presos a la sessió anterior. Des del moment de la convocatòria la documentació haurà de ser a disposició dels socis al local social.

Article 13

L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si hi són presents la meitat més un dels associats.

També quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis presents. La segona convocatòria s’haurà de celebrar mitja hora després de la primera i al mateix lloc, hi haurà d’haver figurat a l’anunci de la primera.

Article 14

 1. A les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació present que estigui en plenitud de drets i al corrent de pagament de les obligacions econòmiques.
 2. Els acords es prendran per majoria simple de vots presents.
 3. Per adoptar acords sobre la separació de membres de la Junta Directiva, la modificació dels estats, la fusió o dissolució de l’Associació, caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels assistents.

CAPITOL II. LA JUNTA DIRECTIVA

Article 15

 1. L’Associació es regirà, administrarà i representarà per la Junta Directiva
  La Junta Directiva serà formada per:
  1. El president de l’Associació
  2. El vice-president primer
  3. El vice-president segon
  4. El secretari general
  5. El tresorer
  6. El vocal primer
  7. El vocal segon
  8. El vocal tercer
  9. El vocal quart
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació secreta per l’Assemblea General, per sufragi lliure i secret.
 3. Serà elegida cada quatre anys.
 4. La Junta Directiva farà la convocatòria de les eleccions, dos mesos abans de celebrar-se, amb una carta adreçada a tots els socis, en la qual s’indicarà els càrrecs sotmesos a votació.
 5. Les candidatures es presentaran a la Secretaria de l’Associació, en el termini de quinze dies de la data de convocatòria. Les candidatures hauran d’incloure candidats o candidates als càrrecs que se sotmetin a elecció. En el cas que es presenti una sola candidatura, seran proclamats i prendran possessió dels seus càrrecs el dia de l’Assemblea que s’havia de fer l’elecció. Els candidats que es presentin a l’elecció dels càrrecs de President, Vice-president, Secretari General i Tresorer hauran de ser jutges en actiu.
 6. Les llistes seran tancades. La votació es farà en paperetes diferents on hi constaran tots els càrrecs de cada candidatura. Serà elegida la candidatura que obtingui més vots.

Article 16.

 1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de quatre anys i podran ser reelegits consecutivament.
 2. La Junta Directiva nomenarà delegats per a una o diverses comarques d’acord amb la implantació de l’Associació.
  1. Els delegats comarcals seran l’enllaç entre la Junta Directiva i els Associats i s’encarregaran de promoure nous socis, difondre les activitats de l’Associació en el territori i aportar a la Junta Directiva la problemàtica i necessitats especifiques.
  2. Els delegats territorials mantindran informada a la Junta Directiva de les qüestions específiques i assistiran a les seves reunions sempre que la Junta ho requereixi.
  3. Si ho creu oportú, la Junta Directiva podrà convocar un consell de tots els delegats territorials.3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que es celebri. No obstant això, la Junta podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l’Associació per al càrrec vacant, el qual hi haurà de ser confirmat.

Article 17

 1. La Junta Directiva posseeix les facultats següents:
  1. Ocupar i exercir la representació de l’Associació i portar a terme la direcció i administració de la manera més àmplia que reconegui la Llei i complir, d’aquesta manera, les decisions preses per l’Assemblea General i d’acord amb les normes, les instruccions i les directius generals que aquesta Assemblea General estableixi.
  2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tot tipus d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
  4. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer.
  5. Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que s’adoptin es compleixin.
  6. Presentar el balanç i estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè l’aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  7. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
  8. Contractar els empleats que pugui tenir l’Associació.
  9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  10. Establir comissions o grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació i autoritzar els actes que aquestes comissions o grups planegin realitzar, d’acord amb l’article 25 dels presents estatuts i amb les normes acordades per la Junta Directiva, ratificades per l’Assemblea General per al desplegament d’aquestes comissions o grups de treball.
  11. Nomenar el vocal de la Junta Directiva que s’haurà d’encarregar de cada grup de treball, a proposta d’aquest mateix grup.
  12. Portar a terme les gestions necessàries davant organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts.
  13. Obrir comptes corrents o llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit o estalvi i disposar del fons que hi hagi en aquests dipòsits. La disposició dels fons es determina en l’article 30.
  14. Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en aquests estatuts i donar-ne compte en la primera Assemblea General.o. Qualsevol altra facultat que no estigui d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que aquest deleguin expressament a la Junta directiva.

Article 18

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària un mínim d’una vegada al mes. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui, amb aquest caràcter, el president o bé si ho sol·licita un terç dels que la componen.

Article 19

 1. La Junta directiva quedarà constituïda de manera vàlida amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin. No obstant això, podran excusar l’assistència per causes justificades. En qualsevol cas, és necessària l’assistència del president o el secretari o les persones que el substitueixin.
 3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple dels vots assistents.

Article 20

 1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per exercir la funció que la Junta Directiva els confiï amb les facultats que cregui oportú oferir-los en cada cas.

Article 21

Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si s’escau.

CAPITOL III. DEL PRESIDENT I VICE-PRESIDENTS DE L’ASSOCIACIÓ.

Article 22.

 1. El president de l’Associació també serà president de la Junta Directiva.
 2. Són pròpies del president les funcions següents.
  1. Les de la direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  2. La presidència i direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  3. Emetre el vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  5. Visar les actes i certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegui l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 3. El president, el substituirà, en el cas d’absència o malaltia, els vice-presidents o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre correlatiu.

CAPITOL IV. DEL TRESORER I DEL SECRETARI

Article 23

El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre’ls a la Junta Directiva. Portarà el llibre de “caixa”. Signarà els rebuts de les quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran de ser visades prèviament pel president. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi. La disposició dels fons es determina a l’article 30.

Article 24

El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecarà les actes de les reunions de les Assemblees Generals i la Junta Directiva, actuant com a secretari d’aquestes funcions, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, com també portar un llibre de registre de socis de l’Associació.

CAPITOL V. DE LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 25

De la creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball n’assabentaran i planejaran a la Junta Directiva els membres de l’Assemblea que vulguin formar-lo, els quals explicaran les activitats que s’han proposat dur a terme. La Junta Directiva ho aprovarà i només se’n podrà denegar la constitució, amb el vot en contra de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball, sempre que compti amb el suport d’un mínim de dos socis.

La Junta Directiva es preocuparà d’analitzar les diferents comissions o grups de treball i, un cop al mes, l’encarregat presentarà a la Junta Directiva un informe detallat de les seves actuacions.

TÍTOL III. DEL RÈGIM ECONÒMIC DE L’ASSOCIACIÓ

Article 26

Atesa la seva naturalesa, aquesta Associació no té patrimoni funcional.

Article 27

Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran:

 1. De les quotes que fixi l’Assemblea General als seus membres
 2. De les subvencions oficials o particulars
 3. De donacions, herències o llegats
 4. De les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos

Article 28

Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrapes, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals – a abonar per mesos, trimestres, semestres, segons el que disposi la Junta Directiva -, i quotes extraordinàries.

Article 29

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el dia 31 de desembre.

Article 30

Als comptes corrents o llibretes d’estalvi, oberts a establiments de crèdit o d’estalvi, figuraran la signatura del president, del vice-president, del tresorer, del secretari i d’un vocal.

Per disposar dels seus fons n’hi haurà prou amb dues signatures, de les quals una haurà de ser necessàriament la del tresorer o bé la del president.

TITOL IV. INSPECCIONS I SANCIONS

Article 31

La inspecció del compliment o la interpretació d’aquests estatuts correspon a l’Assemblea General d’acord amb el quòrum que estableixi el paràgraf tercer de l’article 14.

Article 32

La Junta Directiva vetllarà perquè es compleixin les normes que contenen aquests estatuts, d’acord amb el dictamen de l’Assemblea General.

Article 33

L’incompliment de les obligacions estatutàries per part d’un soci podrà comportar l’expulsió de l’entitat. Seran causes d’expulsió:

 1. Quan deliberadament un soci impedeixi o obstaculitzi l’acompliment de les finalitats socials.
 2. Quan intencionadament un soci obstaculitzi el funcionament dels òrgans de govern o gestió de l’Associació.
 3. Quan la seva conducta en funció del seu càrrec com a jutge sigui reprovable.
 4. Quan la seva conducta dins de l’Associació o en relació amb altres socis i membres de l’òrgan de govern sigui reprovable. L’expedient sancionador s’indicarà d’ofici o a instància d’una denúncia d’un associat. La Junta Directiva anomenarà un instructor entre els seus membres, el qual durà a terme l’expedient sancionador i farà la proposta motivada de resolució. El soci haurà de tenir vista de l’expedient on s’indicaran els fets i càrrecs que se li imputen per un termini de deu dies. La resolució serà comunicada al soci afectat per correu certificat o altre mitjà, el qual la podrà recórrer en el termini de cinc dies a l’Assemblea General, que en votació secreta, la confirmarà o revocarà en la propera reunió que celebri.

TITOL V. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 34

L’Associació podrà ésser dissolta si ho acorda l’Assemblea General convocada expressament per aquest fi amb caràcter extraordinari.

Article 35

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assembla General prendrà les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació que es doni als béns i dret de l’Associació, com a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una Comissió liquidadora, sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà a l’entitat púbica o privada que, en l’àmbit territorial de l’Associació, s’hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de la Justícia.
 5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fa referència els números anteriors d’aquesta article, seran competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Tots rels càrrecs de la Junta Directiva seran renovats d’acord amb el que preveuen els articles 15 i 16 en l’Assemblea ordinària del 2005

 • Els articles 5, 15 i 16 varen ser modificats i aprovats a l’Assemblea General del dia 22 de febrer de 1989. Els articles 15, 16, 17 i 18 varen ser modificats i aprovats a l’Assemblea General del dia 27 de febrer de 1992.
 • Els article 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 varen ser modificats i aprovats a l’Assemblea General del dia 28 de març de 1995.
 • Els articles 1, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15.4, 16, 17 i 33 varen ser modificats i aprovats a l’Assemblea General extraordinària del dia 18 d’abril de 2000
 • Els articles 1 i 16.1 varen ser modificats i aprovats a l’Assemblea General extraordinària del dia 15 d’abril de 2002.
 • Els articles 10 apartat e), 11.1 apartat e), 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 18, 19 i 21 varen ser modificats i aprovats a l’Assemblea General extraordinària del dia 12 de març de 2004.